октября 2018

Хадаханэ Мария Андреевна

06.06.1933

Чогаалчы, очулдурукчу, чогаал шинчилекчизи, шүгүмчүлекчи, дыл эртемнериниӊ кандидады, ССРЭ-ниӊ чогаалчылар эвилелиниӊ кежигүнү, ССРЭ-ниӊ сеткүүлчүлер эвилелиниӊ кежигүнү, Бүгү-Союзтуӊ театр ниитилелиниӊ кежигүнү, Тыва АССР-ниӊ культуразыныӊ алдарлыг ажылдакчызы, Россия Федерациязыныӊ культуразыныӊ алдарлыг ажылдакчызы, Кызыл хоорайның хүндүткелдиг чурттакчызы.

Иркутск областыӊ Бохан суурунга төрүттүнген.

Орус-оол Светлана Монгушевна

12.05.1951

Дыл эртемнериниң доктору, Тыва Республиканың эртеминиң алдарлыг ажылдакчызы, Россияның хөй-ниитиниң эртемнериниң академиязының чиңгине кежигүнү.

Чөөн-Хемчик кожууннуң Чадаана хоорайынга Ада-чурттуң Улуг дайынының киржикчизи, тыва эки-турачы эскадроннуң командириниң политиктиг талазы-биле оралакчызы М.Т. Байыскылыңның (1913-1986) өг-бүлезинге төрүттүнген. 

Кыргыс Зоя Кыргысовна

03.03.1945

Искусствоведение доктору, Россияның композиторлар эвилелиниң кежигүнү, Тыва Республиканың культуразының алдарлыг ажылдакчызы.

Улуг-Хем кожууннуң Баян-Кол сумузунга төрттүнген.

Кызылдың хөгжүмнүг өөредилге чериниң фортепьяно аңгызын дооскан соонда, 1966 чылда Улан-Удэниң Чөөн-Сибирьниң культура институдунче өөренип кирген. Ону дооскаш, Кызылдың уран-чүүл өөредилге чериниң башкызы болуп ажылдап турган. 

Куулар Доржу Сеңгилович

01.09.1932-19.10.2007

Бижимел чогаалдың төөгүчүзү, шүгүмчүлекчи, дыл эртемнериниң доктору, профессор, Тыва АССР-ниң (ооң соонда Тыва Республиканың) эртеминиң алдарлыг ажылдакчызы, РСФСР-ниң улус өөредилгезиниң тергиини.

Амгы Чөөн-Хемчик кожууннуң Хөндергей сумузунуң девискээринге төрүттүнген.