Хүндүлүг эш-өөр!

Силерге тыва улустуң алдын үүжези – аас чогаалының хевирлерин, үлегерлерин чаңгыс черге чыып, оларны хөй санныг кижилерге таныштырып, сайзырадып, нептередир сорулгалыг төлевилелди таныштырар-дыр бис.

XXI чүс чылдың шапкын сайзыралының девии-биле тыва чонувустуң үндезин культуразының янзы-бүрү адырларын амгы үениң кижилеринге таарыштыр болгаш эптиг кылдыр тургузар ажылды чорудары негеттинип турар деп бодаар бис. Амгы үеде  Россия, Моол болгаш Кыдат күрүнелерде чурттап чоруур тыва чоннуң аас чогаалының үлегерлерин чаңгыс черге чыггаш, оларны кижи бүрүзүнге таныштырар арга бар апарганы кончуг өөрүнчүг.

Мында чыгдынган ажылдарны бүгү делегейде тыва культураны сонуургап чоруур кижилер, ылаңгыя культура болгаш өөредилге шугумунда ажылдап турар башкылар, кижизидикчилер дээш өскелер-даа боттарының ажылдарынга немелде материал кылдыр бо төлевилелди  ажыглап, харын-даа боттарының үзел-бодалдарын, арга-сүмезин берип, амы-хууда үлүүн киирип болур.

Төлевилелдиң идеязы Моол күрүнениң Цэнгэл сумузунда тыва башкылар-биле филология эртемнериниң кандидады, Тываның күрүне университединиң башкызы М.В. Бавуу-Сюрюн-биле  ужуражылга үезинде төрүттүнүп келген.

Ук төлевилелди Тыва үндезин культура төвү биле Тываның күрүне университединиң «Тюркология» аттыг эртем-өөредилге төвү чорудуп турар.

Төлевилелде кирген материалдарны Тыва үндезин культура төвүнүң болгаш «Тюркология» аттыг эртем-өөредилге төвүнүң Моол болгаш Кыдат күрүнелерже чорудуп турар экспедицияларындан болгаш Тываның гумантирлыг шинчилелдер институдунуң (амгы үеде Тываның гуманитарлыг шинчилелдер болгаш тускай социал-экономиктиг шинчилелдер институду) парлап үндүрген ажылдарындан алдынган.