Башкы оглу

Башкы оглу

Балды ышкаш болзун!

Ортун оглу

Озук ышкаш болзун!

Чоорганы чылыг болзун!

Чоок өөрү хөй болзун!

Кара киш аптаразынга чыдар болзун!

Хем кежерде, бараанныг-доозуннуг болзун!

Ак шары кежи

Көгээрлиг болзун!

Ак хадың

Бышкылыг болзун!

Сарыг көгээржикте арагазы

Савазырап турар болзун!

Торлаа дег өөрлүг болзун!

Торга дег каас болзун!

Чөп шиңгээзин,

Йөрээл доктаазын!

Дүштүг черге

Дүштеп эртсин!

Хонуктуг черге

Хонуп эртсин!

Угулза дег чуртталгалыг

Уруг-дарыы көвей болзун!

Эът-чиири эзе-менди болзун!

Оът-чиири онча-менди болзун!

Кулунчактар дешкилежип турар болзун!

Хураган кудуруу мажаңайнып турар болзун!

Улагга мунар аъттыг болзун!

Урук сөөртүр оолдуг болзун!

Алган дөзү:

Тувинские народные песни и обрядовая поэзия. / Сост. д. иск. З.К. Кыргыс. – Кызыл: «Сибирская горница». – С. 52 - 53.