Дөңге тигер өглүг болзун!

Дөңге тигер

Өглүг болзун!

Дөшке чалаар

Малдыг болзун!

Моң ыяш эзеңгилиг болзун!

Молдурга кежи төрепчилиг болзун!

Хадың ыяш эзеңгилиг болзун!

Казыра кежи төрепчилиг болзун!

Чарык пажын

Чаманалап аар болзун,

Чадыр өөн

Маганалап аар болзун!

Делгем чаагай хонаштыг болзун!

Дески бурун чыргалдыг болзун!

Алгыг чаагай чайлаглыг болзун!

Алдын-сарыг күзеглиг болзун!

Он чаагай кыштаглыг болзун!

Кодан долган малдыг болзун!

Хоор-ала чылгылыг болзун!

Чер атпас мерген,

Черге олурбас чечен,

Аңын часпас мерген,

Айтып часпас чечен,

Хээ угулзалыг хеп даараар,

Кедергей уран холдуг,

Огуп турар оолдуг,

Ожуун ээлээр уруглуг болзун!

Серээ мөгенниг тевелиг,

Сексигир баштыг оолдарлыг,

Чугенин тудуп унерде,

Чугуруктер мацнашсын!

Эзерин алгаш, унерде,

Эки аъттары белен турзун!

Боозун алгаш, унерге,

Бора-калчан сыыннар турзун!

Калибирин* чуктеп ацнаарда,

Кара-хурец тарбаганнар

Хойта* кылып олурзун!

Даш ожуу быжыг болзун!

Далган-кулуру* оваа болзун!

Дөрүнүң бажы шевер болзун!

Дөжээниң ишти сазыг болзун!

Өөнүң кыдыындан аът ыравас,

Ожуунуң кырындан паш ыравас,

Эки сүттүг инектерлиг,

Ада-иезинге дузалыг,

Арат чонунга ады үнген

Эргим чаагай оол болзун!

Узун назылыг, улуг чыргалдыг

Өг-бүле болур болзун!

Эрээн-шокар

Эттиг болзун!

Хоор шолалыг

Ала аъттыг болзун!

Сарыг хадың

Бышкылыг болзун

Хойтпакка.

Шары кежи көгээрлиг болзун

Хойтпакка.

Буга кежи көгээрлиг,

Будук-хадың бышкылыг болзун!

Шыырак мал-маганныг болзун!

Хову кежер доозуннуг,

Арт ажар бараанныг болзун!

Аъттанганы саяк-чыраа,

Азынганы алдын-мөңгүн болзун!

Эзертээни чыраа,

Эдилээни эрээн-шокар болзун!

Долганып четпес

Докулчак ак өглүг болзун!

Аштаан кижи адап кээрге,

Аъжы-чеми белен болзун!

Сускаан кижи сурап кээрге,

Сускун, чеми белен турзун!

Торлаа дег өнер болзун!

Торга дег шокар болзун!

Соңгу эдээн

Анай-хураган бассын,

Мурнуу эдээн

Уруг-дарыг бассын!

Торга дег каас,

Торлаа дег өнер,

Шары кежи көгээрлиг,

Чал хадың бышкылыг,

Маңнап четпес коданныг,

Малдап четпес малдыг,

Эдилээни алдын, мөңгүн,

Эзертээни чыраа, саяк болзун!

Дөңге тигер

Өглүг болзун!

Дөшке чалаар

Малдыг болзун!

Хар дег ак малдыг,

Хая дег эттиг болзун!

Тоннанганы торгу болзун!

Эзертээни чыраа болзун!

Эзертээни узак болзун!

Эдилээни мөңгүн болзун!

Мурнуу эдээн

Анай-хураган чаза бассын,

Соңгу эдээн

Ажы-төлү чаза бассын!

Хыныыр эвес болзун!

Хымышка паштанмазын!

Харам эвес болзун!

Калгакка паштанмазын!

Төрээн ышкаш,

Дилеп келзин,

Аштаан кижи

Адап келзин!

Киргенни уткузун,

Үнгенин үдезин.

Төрелдеринге төлептиг болзун!

Чонунга чоргаар болзун!

Аскыңарны ажыдыңар,

Аяаңарны доңгайтыңар!

Алган дөзү:

Тувинские народные песни и обрядовая поэзия. / Сост. д. иск. З.К. Кыргыс. – Кызыл: «Сибирская горница». – С. 56 - 59.