Дөңге тигер өглүг болзун!

Дөңге тигер өглүг болзун!

Дөшке чалаар малдыг болзун!

Хая дег эттиг болзун!

Хараган дег малдыг болзун!

Алаак сыңмас малдыг болзун!

Ак чуурга дег өглүг болзун!

Азыраан малы арбын болзун!

Ажы-төлү көвей болзун!

Торга дег каас болзун!

Торлаа дег өнер болзун!

Делегей чечээ дег каас болзун!

Тел ыяш бүрүзү дег өнер болзун!

Чүзүнүн танывас малдыг болзун!

Чүвүрү сыңмас оолдуг болзун!

Саар аскыр чылгылыг болзун!

Сарыг баштыг оолдуг болзун!

Улагга мунар аъттыг болзун!

Урук сөөртүр оолдуг болзун!

Ак шары кежи көгээрлиг болзун!

Ак хадың бышкылыг болзун!

Аалчы чону көвей болзун!

Ага-бээнге хүндүлүг болзун!

Дискен дөжек, сыртык ыравазын,

Төлүн танывас көвей болзун!

Өгге сыңмас төлдүг болзун!

Өзен сыңмас малдыг болзун!

Кара чер дег каас болзун!

Хадың ыяш бүрүзү дег өнер болзун!

Делегей чечээ дег каас болзун!

Аштаан чүве

Айтырып кээр болзун!

Суксаан чүве

Сурап кээр болзун!

Хову кежерде,

Доозуннуг болзун!

Арт ажарда,

Бараанныг болзун!

Казапчазын

Кагып туруп ажыдар болзун!

Хараачазын

Аргажып туруп тигер болзун!

Мурнуу чүктен келирде,

Бурган башкы келген ышкаш,

Буян делгередип келир болзун!

Барыын чүктен келирде,

Соңгу чүктен келирде,

Соңгуваа бурган келген ышкаш,

Солун чаагай делгередип турар болзун!

Чөөн чүктен келирде,

Чөрээлдиг, буянныг болур болзун!

Кара киштиң хаайындан дискеш,

Хаан бээнге албан өргүүр болзун!

Эрээн киштиң эриинден дискеш,

Эжен бээнге албан өргүүр болзун!

Эзэртээни чыраа болзун!

Эдилээни мөңгүн болзун!

Баштаңгызы маңнык болзун!

Кеткен тону торгу болзун!

Бастырганы чыраа болзун!

Узун назылыг болзун!

Удаан дег чыргалдыг болзун!

Алган дөзү:

Тувинские народные песни и обрядовая поэзия. / Сост. д. иск. З.К. Кыргыс. – Кызыл: «Сибирская горница». – С. 48 - 50.