Дөңге тигер

Дөңге тигер

Өглүг болзун!

Дөшке чалаар

Малдыг болзун!

Эдилээни мөңгүн болзун!

Эзертээни чыраа болзун!

Баштаңгызы маңнык болзун!

Баштың чылгызы саяк болзун!

Шары кежи көгээржиктиг болзун!

Шал хадың бышкылыг болзун!

Урук сөөртүр оолдуг болзун!

Улагга мунар аъттыг болзун!

Хоюп четпес

Коданныг болзун!

Челип четпес

Челерлиг болзун!

Хову сыңмас

Хойлуг болзун!

Хоор-ала

Чылгылыг болзун!

Угулзалыг идик даараар

Уран-шевер кыстыг болзун!

Эдискилеп аңнар адар

Эрес аңчы оолдуг болзун!

Хола-биле хомус согар

Кончуг шевер оолдуг болзун!

Ажы-төлү көвей болзун!

Азыраан малы арбын болзун!

Алган дөзү:

Тувинские народные песни и обрядовая поэзия. / Сост. д. иск. З.К. Кыргыс. – Кызыл: «Сибирская горница». – С. 53 - 54.