Ажы-төлү арбын болзун!

Ажы-төлү арбын болзун!

Эр бооп, эзерлиг аъттан туттунар болзун!

Кыс бооп, ожук-паштан туттунар болзун!

Туң дег ак диштерлиг болзун!

Чуңгу дег кызыл чаактарлыг болзун!

Эгинниг кижи тутчуп шыдавас болзун!

Аастыг кижиге алдырбас болзун!

Азыраан малы аал сыңмас болзун!

Эдилээн эди эгин ажыг болзун!

Дөң черге өөн хондурзун,

Дөш черге малын одарлатсын.

Оюн-чириин чире чурттаар болзун!

Аажы-чаңы, аскы-дылы мен дег болзун!

Уруг-чаштар, үре-төлдер

Уян эвес, эрес болзун!

Бочургалап частыр болзун!

Бора хектер дег өзер болзун!

Бочурганың чечээ ышкаш,

Бора хектиң чалгыны дег болзун!

Алган дөзү:

Тувинские народные песни и обрядовая поэзия. / Сост. д. иск. З.К. Кыргыс. – Кызыл: «Сибирская горница». – С. 47 - 48.