Аъш-чемин болдуруп турар

Аъш-чемин болдуруп турар

От-бурганны мыйлааңар.

Дээр-биле дөмейлеп кылган

Тогаананы мыйлааңар.

Чыраа ыяш-биле хөндүрүп чазаан

Унааны мыйлааңар.

Тон-хеп чыгган чүъктү мыйлааңар.

Эт-бараан шыгжаар

Аптараны мыйлааңар.

Уруг-дарыг ойнап, тепкиленген

Орунну мыйлааңар.

Аъш-чем сугар

Аптараны мыйлааңар.

Арага-хымыс белеткээр,

Доскаарны мыйлааңар.

Аъш-чем белеткээр

Паш-хымыш салыр эринекти

Үлгүүрнү мыйлааңар.

Үнер-кирерин

Айтып берип турар эжикти,

Хой дүгү-биле ээрээш,

Хураган дүгү-биле чурагайлаан

Дээвиирни мыйлааңар!

Алган дөзү:

Тувинские народные песни и обрядовая поэзия. / Сост. д. иск. З.К. Кыргыс. – Кызыл: «Сибирская горница». – С. 63 - 64.