Аъды-даа шыырак болзун

Аъды-даа шыырак болзун!

Андазыны кирингир болзун!

Амыр-ла болзун!

Чорук чогузун!

Алган дөзү:

Тувинские народные песни и обрядовая поэзия. / Сост. д. иск. З.К. Кыргыс. – Кызыл: «Сибирская горница». – С. 84.