Айым чаазы, хүнүм эртези

Айым чаазы,

Хүнүм эртези!

Эрги чылды үдеп тур мен.

Чаа чылды уткуп тур мен.

Буура дег чыл эртти,

Бодаган дег чыл келди.

Эжен саңым салып алган,

Эки чемим дээжизин өргүп,

Чамбы-дипке чажыым чажып,

Чалбарып тур мен!

Чыл келди,

Чылан кежи түледи!

Эртип турар эрги чылым

Эртинезин хайырлазын!

Уткуп турар чаа чылым

Уттундурбас кежиктиг,

Ууттунмас буянныг болзун!

Эки чүве элбек болзун!

Багай чүве чок болзун!

«Хак» дээр ханаа-думаа,

«Түк» дээр дүкпү-думаа турбазын!

Арбай-тараа чаагай болзун!

Аъш-чем элбек болзун!

Үнүш-дүжүт чаагай болзун!

Үрезин-хүнезин элбек болзун!

Айы, хүнү чайгаар бүткен,

Алдын-сарыг өртемчейим!

Улуг чуртка чаа-дайын турбазын,

Улуг-биче малымга бөрү кирбезин!

Албаты чонга аарыг турбазын,

Азыраан малга хамчык турбазын!

Алдай, Таңдым кезииримге,

Аңы-меңи аайлыг болзун!

Агым суунга баарымга,

Алдын байлаа элбек болзун!

Хүнүм адаан уткуй бүткен

Хүрең, шораан тайгаларым!

Айым адаан уткуй бүткен,

Ала, шораан тайгаларым!

Бээр көрген бедик Мөңгүн,

Аткаар көрген ак Мөңгүн!

Аккан суу аржаан болзун!

Үнген оъду үзүм-чигир,

Эм-дом болзун!

Чөөн чүкче углай көрген

Шөлээн хостуг тайгаларым!

Барыын чүкче углай көрген

Бажы бедик тайгаларым!

Айга кыппас ак даштыг,

Хүнге кыппас хүрең даштыг,

Адам болган аржай буурул

Кадыр черден даш чуулбазын!

Улуг артым Кызыл-Саадак, Хайыракан!

Ашкан-аргаан амытан чон

Амыр-менди ажып турзун!

Кадыр черинге

Каскак, дайгак чок болзун!

Көстүп турар көк дээрим!

Көктүг-шыктыг өртемчейим!

Булуттуг дээрден

Чаңнык дүшпезин!

Будуктуг ыяштан

Бузунду дегбезин!

Чаъстыг булуттан

Чайык болбазын!

Чарт ыяштан

Чаштанчы дегбезин!

Эрик черден

Эндээ болбазын!

Эзим-аргаа

ϴрт болбазын! — деп,

Эргээм-салаам эптей тудуп,

Эдээм чадып, чалбарып,

Тонум кактап,

Довураан силгидим!

Эки чүве бээр турзун!

Бак чүве ыңай турзун!

Курай-курай!

Алган дөзү:

Тувинские народные песни и обрядовая поэзия. / Сост. д. иск. З.К. Кыргыс. – Кызыл: «Сибирская горница». – С. 104 - 106.