Дыткан дүк дыттынгыр болзун!

Дыткан дүк дыттынгыр болзун!

Үскен дүк үстүнгүр болзун!

Салган дүк салдынгыр болзун!

Чашкан суу чараштыр дүшсүн!

Суглаан суу шулу дески сиңзин!

Оя-деже кутпазын,

Оюк-телик бүтпезин!

***

Улуг өзек дески болзун!

Улуг үүле дегийт* бүтсүн!

Дүрерге, дүгдүнгүр болзун!

Дыраарга, дыраттынгыр болзун!

Хылыраазы кыдыын дескилезин,

Үттүг-ыяш үдү чирилбезин.

Тырттарга, тырттынгыр болзун!

Сөөртүрге, сөөртүнгүр болзун!

Алган дөзү:

Тувинские народные песни и обрядовая поэзия. / Сост. д. иск. З.К. Кыргыс. – Кызыл: «Сибирская горница». – С. 72.