Тоолчулар

Ооржак Маңнай Намзыраевич

Ооржак Маңнай Намзыраевич 1892 чылда Сүт-Хөл кожууннуң Манчүрек деп черге төрүттүнген. Бичии Маңнай 4 харлыг турда, ада-иези чок болганнар. Ол 12 харлыындан тура, Бижээчи-Чалаң деп бай кижиге хөлечиктеп, ооң малын кадарып чораан.

Ооржак Чанчы-Хөө Чапаажыкович

Чанчы-Хөө Чапаажыкович Ооржак Барун-Хемчик кожууннуң Аяңгаты суурунга төрүттүнген. Адазы – Чапаажык Сойлукович аңчы кижи чораан, ол 1908 чылда мөчээн. Авазы – Морбуяк 89 харлыында 1951 чылда чок болган, ол болза даараныкчы, ус-шевер.