Ус-шеверлер

Аракчаа Ажиевна Раиса

Аракчаа Ажиевна Раиса

(1925-1990)

    Улуг-Хем кожууннуң Кара-Талга 1925 чылдың декабрь 10-да  тѳрүттүнген. Бичиизинден тура авазы болгаш даайының аайы-биле чөвүрээ-биле янзы-бүрү ойнаарактарны кылып шенеп чораан. Ол 4 классты дооскаш, амылыралдың агымынче кирген. 

Донгак Чамаа оглу Окаанчык

Донгак Чамаа оглу Окаанчык

(1896-1972)

Улуг-Хем кожуунуң Кѳк-Чыраа сумузунуң Элезин-Бажы деп черге 1896 чылдың июль 15-те тѳрүттүнген. Ооң ачазы кончуг шевер кижи чораан. Бичиизинден тура ачазындан ыяштың чазаар аргаларын болгаш чайгаар бүткен будуктарны ажыглаарын шиңгээдип алган. 

Дупчур Санчиевич Бригад

Дупчур Санчиевич Бригад

(1932-2007)

Эрзин кожууннуң Бай-Даг сумузунга 1932 чылдың май 7-де тѳрүттүнген. Красноярскиниң хөгжүм училищезин дооскан. Даш чонукчуларының аразында Бри¬гад Санчиевич салым-чаяанныгларның бирээзи. Ооң салым-чаяаны хѳй талалыг: хөгжүм, чечен чогаал, чурулга, сиилбиири дээш о.ө.

Саая Мижитеевич Кѳгел

Саая Мижитеевич Кѳгел

Барыын-Хемчик кожууннуң Аксы-Барлыкка 1931 чылдың июль 10-да  тѳрүттүнген. Көгел Сааяның кады ойнап ѳскен эш-ѳѳрүнүң сактыышкыннарын барымдаалап көөрге, даш-биле каасталга кылыр уран ажылды ол мырыңай бичиизинде-ле эгелээн турган.