Шинчилекчилер

Аранчын Юрий Лүдүжапович

21.12.1926 – 27.09.1997

Төөгү эртемнериниң доктору, хөй-ниитилел эртемнер академиязының чиңгине кежигүнү, Тыва АССР-ниң эртеминиң алдарлыг ажылдакчызы, «Тываныӊ XX чүс-чылдыӊ ачы-хавыялыг кижилери» деп хүндүлүг аттыг.

Тес-Хем кожууннуң Чыргаланды сумузунга малчын өг-бүлеге төрүттүнген.
Кызылдың 2 дугаар школазын мөңгүн медаль-биле 1947 чылда дооскаш, Л.Ю. Аранчын 1952 чылда Ленинградтың университединиң Чөөн-чүк салбырынче кирип алган.

Арапчор Алексей Дүгерович

03.09. 1924 - 17.01.2009

Тыва шүлүкчү, аас чогаалдың чыыкчызы, Тыва Республиканың Чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү, РСФСР-ниң школаларының алдарлыг башкызы.
Тыва Арат Республиканыӊ Таңды кожуунда Межегейде Эртине-Булак деп черге төрүттүнген.

Кызылдың күрүнениң башкы институдун дооскаш, үр чылдар дургузунда школа башкызы кылдыр ажылдап чораан. Бижик бөлгүмүнден эгелээш Бай-Хаактың,

Вайнштейн Севьян Израилевич

12.04.1926-16.10.2008

Төөгү эртемнериниң доктору, профессор, Тыва АССР-ниң эртеминиң алдарлыг ажылдакчызы, Россия Федерациязыныӊ эртеминиӊ алдарлыг ажылдакчызы.

Совет болгаш орус  этнограф,  археолог,  түрколог. Тываныӊ  төөгүзү, этнографиязы болгаш археологиязынга хамаарышкан айтырыглар болгаш Евразияныӊ көшкүн чоннарының төөгүзү, культуразынга хамаарышкан айтырыгларныӊ мергежилдерин шинчилеп, өөренип, чырыкче үндүрүп чораан. 

Куулар Доржу Сеңгилович

01.09.1932-19.10.2007

Бижимел чогаалдың төөгүчүзү, шүгүмчүлекчи, дыл эртемнериниң доктору, профессор, Тыва АССР-ниң (ооң соонда Тыва Республиканың) эртеминиң алдарлыг ажылдакчызы, РСФСР-ниң улус өөредилгезиниң тергиини.

Амгы Чөөн-Хемчик кожууннуң Хөндергей сумузунуң девискээринге төрүттүнген.

Кыргыс Зоя Кыргысовна

03.03.1945

Искусствоведение доктору, Россияның композиторлар эвилелиниң кежигүнү, Тыва Республиканың культуразының алдарлыг ажылдакчызы.

Улуг-Хем кожууннуң Баян-Кол сумузунга төрттүнген.

Кызылдың хөгжүмнүг өөредилге чериниң фортепьяно аңгызын дооскан соонда, 1966 чылда Улан-Удэниң Чөөн-Сибирьниң культура институдунче өөренип кирген. Ону дооскаш, Кызылдың уран-чүүл өөредилге чериниң башкызы болуп ажылдап турган. 

Орус-оол Светлана Монгушевна

12.05.1951

Дыл эртемнериниң доктору, Тыва Республиканың эртеминиң алдарлыг ажылдакчызы, Россияның хөй-ниитиниң эртемнериниң академиязының чиңгине кежигүнү.

Чөөн-Хемчик кожууннуң Чадаана хоорайынга Ада-чурттуң Улуг дайынының киржикчизи, тыва эки-турачы эскадроннуң командириниң политиктиг талазы-биле оралакчызы М.Т. Байыскылыңның (1913-1986) өг-бүлезинге төрүттүнген.