Моол күрүнеде тываларның аас чогаалының үлегерлери

Чаш уругларга йѳрээл

Чажы узун,
Чыргалы чаагай,
Боозу чечен,
Боду мерген;
Дуӊмазы кѳвей,
Дагнан бедик,
Далайнан тереӊ (эртемниг), 
Адазынга ачылыг,
Иезинге дузалыг,
Дайынга маадыр, 
Далайга сугжу,
Уйгуга сергек,
Үүлеге шевер,
Үрениниӊ үренин кѳрген, 
Үр чыргаар кижи болзун!