Алгыштар

Арыг сөөгүйүмнү көдүрген

Ажыг долгаамны үлешкен,
 Агый-буурул энемниң,
 Арык-түмен чаяаны дээр.
 Алдын сарыг уураанан
 Азырап-эмискен, 
 Аңгыр куштуң давыраа кептиг турарымда,
 Агый-буурул энейимниң увай
 Эмииниң сүдү,
 Эдээнге эдектээн.
 Ооң-биле мени мынчаар
 Эжиндирген болгай аан.
  
      12. Барыын-соңгу чүгүйүмнү
 Айтып берген, бо Бай-Алдай!
 Чүс сес сүмбер сөөгүйүмге,
 Сиңирип келген, чаяаннарым!
 Чамбы-дип бүдерде,
 Чараа-чечен чаяап тур.
 Чаңгыс чаяр алчыырым,

Арыг сөөгүйүмнү көдүрген

 Арыг сөөгүйүмнү көдүрген,
 Ажыг долгаамны үлешкен,
 Агый-буурул энемниң,
 Арык-түмен чаяаны дээр.
 Алдын сарыг уураанан
 Азырап-эмискен, 
 Аңгыр куштуң давыраа кептиг турарымда,
 Агый-буурул энейимниң увай
 Эмииниң сүдү,
 Эдээнге эдектээн.
 Ооң-биле мени мынчаар
 Эжиндирген болгай аан.
  
      12. Барыын-соңгу чүгүйүмнү
 Айтып берген, бо Бай-Алдай!
 Чүс сес сүмбер сөөгүйүмге,
 Сиңирип келген, чаяаннарым!
 Чамбы-дип бүдерде,
 Чараа-чечен чаяап тур.
 Чаңгыс чаяр алчыырым,

Келиннен хол алчыыр йѳрээл

Алаӊгы эдээӊни адыл малыӊ чаза баскан, 
Мурнуу эдээӊни уруг-дарыыӊ баскан;
Кым дээн аттыг,
Кымныы дээн алдарлыг,
Ажы-тѳлүӊ кѳвей,
Азыраан буяныӊ санаттынмас;
Аас кежииӊ улуг,
Уран шевер,
Улуг дарган келин бол!

Кидис каап чыткан  улуска таварышса:

Тая аскырныӊ, саары болзун,
Тарлаӊ буганыӊ, мойнаа болзун,
Харнан ак болзун,
Хѳвеӊнен чиик болзун!
Сѳстен чиик болзун,
Сѳѳктен кадыг болзун!
Адыш ѳйбес чымчак болзун, 
Салгын эртпес ныгта болзун.
Буганыӊ мoйнaa болзун,
Аъттьӊ саары болзун!

Оол, келинге йерээл

Оол, келин ийиниӊ чажы узун, чараазы хоюуг кырганнар болур болзун. Дѳрт чүгүнен ай хүн херелтеп, сес талазынан кежик буяны делгерээн, ыш чок кызыл оду кѳстүг, бус чок кызыл шайы белен кудуглуг, таваг долган чемниӊ дээжилиг, дажыыр долган суксуннуг,
Ѳрү эрткенин ѳнчүдүп,
Куду эрткенин хондуруп,
Ага кижээ амыр-чаагайлыг (мендилиг),
Бѳдей долган оол, кыстыг,
Буурул баштыг,
Буржак диштиг кырганнар болзун!

Сѳнниӊ йѳрээли

Калдар аъды кастаглыг, баглаажынга турсун,
Кара киш кежи хамбы торгу аптарага турсун,
Калдар хайнак калчан хой, ѳшкү челе бажынга турсун! 
Каптагайныӊ чечээ дег делгереп,
Хам ыяштыӊ будуу дег бүрүлеп,
Делегейниӊ чечээ дег делгереп,
Тел ыяштыӊ будуу дег бүрүлеп,
Ой долган оолдуг боп,
Кыр долган кыстыг боп,
Ай хүн ышкаш херелтенип,
Ай, бес ышкаш ѳнерлеп чоргар, оолдарым!
Аштаан кижи адап келзин, бѳдейинге,
Суксаан кижи сурап келзин, бѳдейинге,
Бай кижи бастырлып келзин, бѳдейинге,