Хуулгаан тоолдар

АШКЫЯК БИЛЕН МАҢГЫС

Эрте бурун бир шагда ашкыяк чоруп туру оо. Бир күн ол ашкыяк суг эриинге баарга, бир Маңгыс келир иргин. Маңгыс келгеш: 
- Чүнү кылып чор силер – деп сураар иргин. 
- Мен суг ап чор мен – дээрге, иелээ адаш болаакай дээр иргин. Ол ийи адаш болган иргин. Ол ашкыяк дажыырлыг иргин. Дажыырынга сугну куткаш, ашкыяк: 
- Ыракта кижи көөрге, ыянчыг иргин, чоокта кижи көөрге, чованчыг иргин, сен бо дажыырны чүктей бар дээр. 
Ашкыяк Азанан база коргуп, мени бо аза-даа чип каар ирги бе деп бодап турган. Аза дорзукту чүктеп алгаш, өскээрни өрү үнүп бар чыткаш: 

БОЛБАС-БОРА ӨВГЕН

Эртегиде, буруңгуда бир шагда, Болбас-Бора өвген деп чоруп тур оо. Болбас-Бора өвгенниң өөнүң кыдыында бора дөңү бар иргин. Бора дөңнүң кыдыында бора оваакай өө бар иргин. Чалаң-хара хою бар иргин. Ужар-Бора бир аъды бар иргин. Ушпас-Бора бир аъды бар иргин. Унуун Алдай-Дээдисти чалбарып дагыыр дизе, чалаң-хара хоюн сойгаш дагыыры  бир берге иргин. Ак хой болса деп бодап чоруп-тур иргин. 

БУГАЛДАЙ-БАЙ БИЛЕН ЧЕЛБЕГЕ-ХООЧУН

Эртегиде, бурунгуда бир шагда Алдай долган ала-бора чылгылыг, Хангай долган хара-ала чылгылыг Бугалдай-Бай деп кижи чоруп-тур оо. Унуун Бугалдай-Бай Алдай долган ала-бора чылгызын чандырып чоруурда, Челбеге-хоочун таваржып тур. Челбеге-хоочун холунда туткан ай балдызы бар. 
- Сени мен чиир мен – деп тур. 
- Алдай долган ала-бора чылгым бар, ону чи – дээрге: 
- Чок, чаавыла сени чиир мен – деп тур. 
- Чок мени чиве, Хангай долган хара-бора чылгым бар, ону немеп берейн. Чаңгыс оглум бар, ону база берейн – деп тур. 
Челбеге-хоочун чөвшээреп тур.