Тывызыктар

Аж байдалга холбаалыг тывызыктар

Үне калбаш,
Кире калбаш. (Эжик.)

Дөрүлчүнүң кырында 
Дөрт хаан олур.
Дөрде дөрт хаан.
Өг долу байыр аржыыл. (Хана карай.)

Артыңда адаң чудурук алынып тур,
Мурнуңда иең шивегей алынып тур. (Хана көктешкизи.)

Өг долгандыр
Үй түмен кушкаш оъттап чыдыр.
Дөрбелчин-дөрбелчин карактыг,
 Дөмей-дөмей карактыг. (Хана караа.)

Анай мыйызы
Анаар-мынаар. (Тербе бажы.)

Дөжег алдында 
Дөрт курд чыдыр.
Ачам кешкен санында 
Алдынныг дөрт аптаразын 
Артырып каар.

Кижиге холбаалыг тывызыктар

1. Көъп кижи хүрээледи,
Хүрең аъдым чыраалады. (Диш, дыл.)
2.    Ак аъдым
балгаш чуурду. (Диш.)
3.    а) Аптараа долу
Алдын, мөңгүн. (Сырга.)
б) Аптараа долу
     Ак кажык. (Диш.)
4.    Ак даштан кажаа туттум,
 Шилги аъдымны бош салдым. (Диш, дыл.)
5.    Калбак хөлдү долгандыр Гантык1 кажаа тур. (Аас, диш.)
6.    Аптараа долу
Ак хураган кежи. (Диш.)
7.    Мен көрейим.
Сен чугаала. (Карак, аас.)
8.    Агуй иштинде 
Алдын дагша. (Карак.)
9.    Арык иштинде Ала так. (Эжик.)

Мал болгаш адыгуузун амытанга холбаалыг тывызыктар

Иштии чернен келген торгунуң 
Ишти-дашты танынмас. (Эдир чаа.)

—   Кайыын келдиң?
—    Устугнуң оранынан келдим.
—    Устугнуң оранынан келген болза, үс-чааң кайдал?
—    Yc-чаам үстүгнүң хеминде арты — деп,
үстүгнүң чуртундан келген оол чугаалады. (Хой, өшкү хомулаа.)

Даа Лама Даг өрү
Даргаадайын чүктээн
Бар чыдыр. (Архар, кошкар.)

Чөөренмей чүгүн чүктеп,
Шөл куду бар чыдыр. (Те, чуңма.)

Бөгтүргези бөген чайзан,
Ийи караа кызыл чайзан. (Кошкар.)