Чалбарыглар

АЛДАЙ ДЭЭДИСКЕ ЧАЛБАРЫГ

Чээ, бээр көрүп бегире тын,
Беш-Богда, Бай-Алдайым!  
Хая көрүп ханырап тын,
Улуг Хайрхан Бай-Алдайым!   
Калбак эдээмни чадып,
Кара бажымны мөгейтип,
Силерге чалбарып тейлеп олур мен, Бай-Алдайым!
Адыл-малымны четкил-менди болдур!
Ачы-үренимни дагшыыр-дымаадан шөлээн болдур!
Аалывыс менди болсун,
Малывыс онча болсун!
Довураанга тодурган,
Балгажынга байыткан Бай-Алдайым!

АРЖААН-СУГГА ЧАЛБАРЫГЛАР  

 Бээр көрген бедиим, 
 Хая көрген хадырым, 
 Калбааңга тайыспа, 
 Доңгулааңга бүдүртпе, 
 Бай-Алдайым! 
 Хорум кептиг, 
 Хоргулжун баштыг,
 Ак-Кем, Бай-Алдайым! 
 Өршээп, хайрлагар, 
 Аарыг-аржыктан адыргар!      
     
  Аарыг-човулаңнан адыр, 
  Алдын-сарыг аршааным! 
  Силерни дилеп, манап келдим.
  Мындыг аарыглыг болдум.
  Аарыымны адырыгар, 
  Човулаңымны чаптылдырыгар!   
  Алдын-сарыг аршааным!
  Үш чыл улай силерге кээп четтирер мен, 

КУСКУН ААЛДЫ ДЭЭСКИНИП,  ЭРГИИРГЕ ЧАЛБАРЫГ    

Эки сөзүңнү бээр кыл, 
Багай сөзүңнү ыңай кыл! 
Үш чүс чаш чажа, 
Үш чүс ак чумургалыг бол! 
Бодуң кап-кара болса-даа, 
Орууң ап-ак бол!         

Үш чүс чаш чажа,
Үш ак чумургалыг бол! 
Багай чивени ыңай ал, 
Эки чивени биске айт! 

СУГ-КЕМ КЕЖЕРДЕ

 Улуг Бай-Алдайым! 
 Улуг далайны кештивис.
 Улуг өөрдүвүс,
 Улуг далайны артадывыс, 
 Хайрхан Бай-Алдай! 
 Ак оруугарны хайрладыгар, 
 Амы-тыным хайрладыгар! 
 Ээ, Бай-Алдайым!  
       
 Улуг ак оруугарны хайрлагар, 
 Улуг далай, мөрүн-кемим! 

ТАРБАГАННААРДА ЧАЛБАРЫГ

Эзер болган кертиивис,
Эмиг болган сүүрүвүс,
Бай-Хан, Алдын делегейивис!
Санап четпес салаалыг,
Бай-Хан, Алдын делегейивис!
Тас баштыг тарчыгарнан,
Буурул баштыг бургугарнан,
Эдирең мыйыстыг тегернен,
Кулча мыйыстыг кошкарыгарнан,
Хонук дүштүүгерни хайрлагар,
Дергигерни хайрлагар, Бай-Хан Алдын делекей! 

ЧАЙЛАГ, КҮЗЕГЖЕ КӨЖЕРДЕ ЧАЛБАРЫГЛАР

  Чурттап чоруур чуртум,
  Мактап хонган бай хонажым, 
  Артымдан сөлеп өршээ, 
  Мурнумдан дозуп өршээ! 
  Сөөк Хайрхан, Бай-Алдай!     
   
  Көъш чаагай болсун! 
  Чайлаг чаагай болсун!      
 
  Мактап хонган бай хонажым, 
  Ажы-төл, ачы-буян, 
  Аас-кежиин хайрлагар,
  Эки кадыкшылды хайрлагар!    
  Бай-Алдайым!         


 

ЧУРТУНГА ЧАЛБАРЫГЛАР

 Удур көрген улуг даам,
 Хая көрген хадыр даам,
 Бээр көрген бедик даам! 
 Эмиг болган сүүрлерлиг,
 Эзер болган кертиктерлиг,
 Сууртунуп үнген чаш ыяштарлыг,
 Сундунуп үнген кем-сугларлыг,
 Ээ, өршээ, Хайыракан!
 Калбаанга тайыспа,
 Доңгулаанга бүдүртпе!
 Балгажынан байыдып,
 Довураанан тодурган, 
 Бай-Алдайым, өршээ!
 Ээ, түмен чылдызым,
 Алдын күнүм, мөңгүн айым!
 Өршээ, Бай-Алдайым!