Бичии уругларга

БИЧИИ УРУГЛАРГА ЧАА ХЕПТИ ДААРАП КЕДИРЕРДЕ  ЙӨРЭЭР СӨСТЕР (мялаалга сөстер)      

Чажы узун болсун, 
Чаяаны бады болсун, 
Чыргалы улуг болсун, 
Эди кээрек болсун, 
Ээзи мөнге болзун! 

Эди чөөк болсун!  
Ээзи мөңге болсун! 
 
Узун чаштыг,
Удаан чыргалдыг, 
Буурул баштыг, 
Буржак диштиг, 
Артыы эдээңни, 
Адыл-мал салгап артсын! 
Мурнуу эдээңни, 
Ачы-үре салгап артсын!