Мал-маган

МАЛ ЧИИКТЭЭРДЕ (АКТАЛААРДА) ЧАЛБАРЫГ

Айның, күннүң экизинде, 
Адыл-малды чииктеп чыдыр бис.
Азырагар, авырагар! 
Малывысты түмен чедиригер,
Ажы-төлүвүстү түмен чедиригер! 
Экиниң бараанын көзүлдүрүңер, 
Баък чүве көзүлдүрбегер! 
Түмен болсун малывыс! 
Өршээгер, азырагар, авырагар! 
     
Чииктээн малыңар чиик болсун! 
Чииктекчиниң холу ак болсун!
Чииктээн малы түмен болсун! 

ЧИИКТЭЭН МАЛГА

Өөрүң түмен болсун!
Беш кожуун малдың баштыңы бол! 

Малывыстың сүлдези өршээсин!
Куштуң чалгынындан чиик болсун, 
Октан чүгүрүк болсун,
Дүрген экириир болсун,
Курай, курай!        

Чииктээн малывыс көвей болсун!
Чииктээн санында чүс-чүс, муң-муң болсун! 
Ажы-төлүмнүң чажы узун болсун! 
Ак салдыг, ак баштыг болсун! 

Оъктан чүгүрүк бол! 
Көвеңнен чиик болсун, 
Акталаан малыгар түмен четсин!