Харылзаа ырылар

КАНЧАЛДЫ?

Оол:
Хара бууралыг тевени
Кадарар дээниң канчалды?
Хара көлдүң эриинге
Харгыжар дээниң канчалды?
Канчалды, канчалды, канчалды?

Кыс:
Хара бууралыг тевем
Хатка дүшкеш саададым, 
Харааты хемниң иштинге
Соок болгаш барбадым.
Барбадым, барбадым, барбадым.

ОЮН БИЛБЕС ООЛДАРНЫ

Оюн билбес оолдарны 
Ортуут-билен каккан болсам,
Ортуут-билен каккаштың-на,
Оюн-сөзүн дыңнаан болса.

Сөс билбес уругларны
Сөөскен-билен каккан болсам,
Сөөскен-билен каккаштың-на,
Сөзүн база дыңнаан болсам.

Ыр билбес уругларны
Ыяш-билен каккан болсам,
Ыяш-билен каккаштың-на,
Ырын база дыңнаан болсам.

Тоол билбес оолдарны
Тал-билен каккан болсам, 
Тал-билен каккаштың-на,
Тоолун база дыңнаан болсам. 

УРУГ-БИЛЕ, СЭЭҢ-БИЛЕ

Оол: Уруг-биле, сээң-биле
    Ужуражыр күзелим бар.
    Орай кежээ чеде бергеш, 
    Амыр мендиң айтырар мен.

Кыс: Аалым-чуртум ырак эвес,
    Айда-чылда четпес эвес.
    Амыр биле мендивисти
    Ам-даа болза айтыржыылы.

Оол: Дуңмаларым сураан дыңнааш,
    Дужун төөгүп чедип келдим.
    Девип турар борам мунгаш,
    Девиржидип чедип келдим.

Оолдуң кожаңы:
Келдегейниң черинге
Келириңге чок-даа болза,
Кенең хара уруглары
Келиримге өөнде турза.