Ынакшыл дугайында ырылар

АМЫРААМ

Күреӊ ала аъдымныӊ
Хаваанда-ла демдектиг.
Кѳѳкүй биче амыраам
Хаваанда-ла меӊниг.
Доруг ала аъдым
Дорзуунда-ла демдектиг.
Доктуун чаӊныг амыраам
Тооршаанда-ла супсуннуг.  
Кулун ала аъдымнын
Кудуруунда-ла демдектиг,
Кулугур биче амыраам
Кулаанда-ла сыргалыг.

АРГАР СЫННЫГ БОРАМНЫ-ЛАЙ

Аргар сынныг борамны
Арарын-даа билбедим,
Аал чуртум силерниң
Айтыгарны-даа билбедим.

Дезиг калдар аъдымны
Делег кунну дишпегер,
 Дөмей чораан бодумну
Дескен-тургун дишпегер.

Хара калдар аъдымны
Казах кунну дишпегер,
Харын чораан бодумну 
Кашкан-тургун дишпегер. 

ДОМУЛДУ

Эдил хектиң эдери
Эът-кежимге домулду,
Эр сээң аайытканы 
Эът-көрекке домулду.

Чажыл кектиң эдери
Чаяанымга домулду.
Чайын дээрде чут болду,
Чүнү сөңнеп кудар, ой.

Көрээңде чок болса,
Сөглеп чүзүн аайтыр сен.
Көгээриңде чок болса,
Кудуп чүзүн сөңнээр сен.

КАНДЫГ КИЖИНИӉ YPEHИ СЕН?

Хорум дашты козураткан                                                        
Хоор бениӊ кулуну сен.
Кожуун тѳрени хѳлсеткен     
Кандыг кижиниӊ үрени сен?
Эзим дагны эӊдерген                      
Эремик бениӊ, кулуну сен.
Эргелиг тѳрени кѳлсеткен
Кандыг кижиниӊ үрени сен?
Хая дашты казыраткан                            
Кара бениӊ кулуну сен.
Хаан тѳрени кайгаткан
Кандыг кижиниӊ үрени сен?
Иргит Сервейден (62 харлыг, 1928 ч. т., Хараӊгыты хем чурттуг) 1990 чылдыӊ 7 ай 28-те Г. Золбаяр дыӊнап бижээн.

КАНЧАЛДЫ?

Кара буурлыг тевемни
Кадарайым дээниң канчалды.
Харангыты хемниң иштинге
Харгыжар дээниң канчалды.
Курең буурлыг тевени
Кадарайым дээниң канчалды.
Күрең күреңниң иштинге
Харгыжайым дээниң канчалды?
Сарыг буурлыг тевени
Кадарайым дээниң канчалды.
Сарыг ховунуң иштинге
Харгыжайым дээниң канчалды?
Иргит Сервейден (63 харлыг) Г. Золбаяр дыңнап бижээн.

КОШКАР СЫННЫГ БОРАМНЫ-ЛАЙ

Кошкар сынныг борамны
Хоярын-даа билбедим,
Кожуун чуртум силерниң
Ховуларыгарны билбедим.

Аргар сынныг борамны
Арарын-даа билбедим,
Аал чуртум силерниң
Айтыгарны-даа билбедим.

Дезиг калдар аъдымны
Делег кунну дищпегер,
Дөмей чораан бодумну
Дескен-тургун дишпегер.

Хара калдар аъдымны
Казах кунну дишпегер,
Харын чораан бодумну 
Кашкан-тургун дишпегер. 

КУЛУГУР

Чаш ыяшты чайлаңнаткан
Шала салгын кулугур.
Чалыы ботту элеңнеткен
Эрлик аза кулугур.
0л ыяшты сирлеңнеткен
Өлүг салгын кулугур.
Өкпе-баарны караңнаткан
Эрлик аза кулугур.
Сыра ыяшты каңгырткан
Сыылааш салгын кулугур.
Сыра ботту элеңнеткен
Эрлик аза кулугур.
Л. Балсыннан Г. Золбаяр бижип алган.

КЫС ЫРЫ

Соӊгаар челбиин салгынга
Согуна бажы сергеди.
Сонгу чүктүӊ оолдары
Мени кѳргеш сергеди.
Артынан челбиин салгынга
Артыш бажы сергеди.
Артыы чурттуӊ оолдары
Мени кѳргеш сергеди.
Бурунгаар челбиин салгынга
Бургу бажы сергеди.
Мурнуу чүктүӊ оолдары
Мени кѳргеш сергеди.