Чалбарыглар

Ак пөзүмнү

Ак пөзүмнү
ϴргүп тур мен,
Артыжымны
Чыдыдып тур мен.
Саңымны салып тур мен,
Далай белчи,
Даңгаар чалгып хайырлаңар.
Бедик таңдым,
Сыксыынга дүжүрүп,
Көскээ хөлертип
ϴршээңер, хайырлаңар.
Шыргай чердээзин
Ажыкка откуруп хайырлаңар.
Бедик чердээзин
Сыксыынга дүжүрүп хайырлаңар.
Бедик дагның белинге
Үндүр чалгып хайырлаңар!

Ак пөзүмнү өргүп тур мен

Ак пөзүмнү өргүп тур мен,
Артыжымны кыпсып тур мен,
Саңымны салып тур мен,
Чажыымны чажып тур мен.
Бедик Таңдым!
Сыынынга дүжүрүп,
Көстээ хөлертип
ϴршээңер.
Шыргай чердээзин
Ажыкка олуртуп хайырлаңар,
Бедик чердээзин
Сыксыынга дүжүрүп хайырлаңар!

Алган дөзү:

Алаштың алдын аржааны

Алаштың алдын аржааны!
Аар даштыг, алдын эртинелиг.
Агым-көгүм багладым,
Ачылыг, бай Алаш Хайыракан!
Ак төгериим салдым.
Аарыг-аржыым
Эттинип алдым,
Алдын аржааным.
Акша-копеек салдым,
Аъжым-чемим делгедим,
Аржаан Хайыракан, оршээ!

Алган дөзү:

Арттың улуу сенде

Арттың улуу сенде,
Хайыракан.
Артынчактың улуу менде,
Хайыракан.
Чорткан аътка
Човаг чок бол,
Чораан ботка
Хала чок бол, Хайыракан!
Артыңны аштым,
Хайыракан.
Ак-көгүм өргүдүм,
Хайыракан.
Бедииңни тептим,
Хайыракан.
Беримчеңни диледим,
Хайыракан!

Алган дөзү:

Бай-Тайга, Хайыракан!

Бай-Тайга, Хайыракан!
ϴршээзин, Хайыракан!
Тараа-быдаа дүжүттүг болзун!
Аң-мең элбек болзун!
Хайыракан, Бай-Тайгам,
Бак чүве ыңай турзун!
Эки чүве бээр турзун,
Думаа-ханаа өршээ, Хайыракан!
Амы-тын өршээ, Хайыракан.
Оран-делегейим, октаргай-делегейим!
ϴршээ, Хайыракан!

Алган дөзү:

Бедик артым

Бедик артым,
Чавызап өршээ,
Узун орук,
Кыскалап өршээ!
Удаан бот
Уйгу-дыштыг болзун!
Ожук-пашче
Олча-омак кирип турар болзун!
Орук-суур
Омак-хөглүг болзун, Таңдым!
Алдын таңдымдан колданып,
Диленип келдим.
Аъттандым, толандым,
Аар боомну чүктеп алгаш,
Ая-дузаам дергилеп алгаш,
Кара хаяның баарында
Кара казандыымны
Паштанып алгаш,
Аастыг амытан амзаваан
Аъш-чемим дээжизин
ϴргүп тур мен.
Эринниг амытан эңгивээн,
Эм-таң болган
Шайым чажып тур мен.

Даш тоннуг

Даш тоннуг,
Туман бөрттүг
Оран-таңды, Хайыракан!
Аар олчаңар уткудуп,
Арбыдадып хайырлаңар!
Шыргайдаазын
Акка үндүрүңер,
Бедиктээзин
Оргаа дүжүрүңер
Эки чүвени
Бээр кылып,
Бак чүвени
Ыңай кылып көрүңер!
Хайыракан!
Уум, мурнум
Чаагай болзун!
Мээң аңнаар чүвем
Баш удур белен болзун!
Элең ис кылза,
Элик изи болзун!
Караш кынза,
Кара боду болзун!
Далай суг
Дашкаар чалгызын,
Даг белин
Ишкээр чалгызын!
Ээ богда, Хайыракан!

Долу, чаашкын болбазын

Долу, чаашкын болбазын!
Аъш-чем элбек турзун!
Үрезин үспес болзун!
Үгерин соп, чиир болзун!
Тараа-быдаа элбек,
Тавак сыңмас болзун!
Буга дөзү бузулбайн,
Агынгыр болзун!
Чыл болган тудум,
Чыглып йөрээп турар болзун!
Чыылган чон үргүлчү
Чылыг суундан ыравайн турзун!
ϴршээ, өршээ, Хайыракан!

Алган дөзү:

Доо булуттуң аайы-биле

Доо булуттуң аайы-биле
Үстүп, тарап өршээ,
Доо арттың арты-биле
Улчуп, тарап өршээ.
Доо хемниң уну-биле
Эстип, тарап өршээ.
Дээр адам, чер ием,
Маңаа долу, чаашкын дүшпезин
Азыраан мал
Аарыг-аржык чок,
Амыр-менди турзун!

Алган дөзү: