Дириг амытаннар дугайында

АДЫГГА ХӨМДҮРГЕН КИЖИ

Шаанда Чыргакы бажынга Манзырыкчы деп кижи бораанныгда аът дилеп чоруп-тур. Ашак канчангаш-ла көөрге, улуг-ла пөш бажында кижи-ле тоорук бадырып турар.
— Ой, оол, чалаң доруг мал көрдүң бе?— деп, Маңзырыкчы ырактан кыйгырып-тыр. Демгизи катканың кижи боор ийик, адыг бооп-тур. Адыг пөштен дүже халаан хевээр кырында-ла келген.

АРАГАЛААН АДЫГ

Чазыйлаан адыгның ишти куртуур. Ооң куртун чүгле ажыг кымыскаяк, чыжыргана азы ааржы, божа өлүрер чүве-дир. Тайга-таңдының тооруу, кат-чимизи чылдың-на элбек болбас. Ынчангаш адыг чазыйлаан деп чугааны эпти-ле дыңнаарывыс ол-ла болгай.
Чоокта чаа Сүт-Хөлдүң Ишкинге хөктүг таварылга болган дээр. Өгге кадай кижи чааскаан олурган чүве-дир. Хүндүс эжикти чүве-ле дырбактай берген. Кадай эргин ойбаандан көре бээрге, аанакайын, адыг аксын аазадып, азыг-дижин шаарартып алган бо туруп турган. Кадай-даа угаан-кут чок, орун хозундува союп кирген.

АРГАР КОШКАР

Шаанда бир аңчы аңнап чорааш, аргар Кошкары боолапта берип-тир. Оозу черге кээп дүшкен. Тура халып чоруй баарыйна моозу дээш, аңчы халып барып Кошкарны чавыдактай каапкан. Кошкар-даа, шынап-ла, аңчыны алгаш ыңай-ла болган. Аңчы оон адырлып алыр дээш чадашкан, Кошкарның мыйызынга хептели берген хап-ла орган. Аргар Кошкары аңчыны аал чаны-биле алгаш эртип бар чоруп-тур. Аалда улус көрүп кааш, «тайга-таңды ээзи көзүлген» дижип, ооң соонче сүт чажып туруп каап-тыр.

АСКЫР ДАГАА ЧҮГЕ ДАҢ БАЖЫНДА АЛГЫРАРЫЛ?

Аскыр дагаа кыс дагааның курун хунаап алгаш, шыкка оъттап чорда, аңаа чорумал Алдын-Доос таваржы берип-тир.
― Мурнуу чүкке улуг найыр болур, ынаар бар чыдыр мен, курум чок, чер албайн чор мен, куруң берип көрем, дуңмам — деп, Алдын-Доос айтырып-тыр.
Аскыр дагаа Алдын-Доостуң чалаазын чарашсына бергеш:
― Курумну ал че харын, кыс дагааның куру-ла болгай, эккеп бээр сен, ынчаарга сен база түр када алдын чалааң ачыладып көр, ээп келириңге, орнажып алыр бис — деп-тир.

БЕЛЕНДЕЙ

Шыяан ам, азыраан мал-маганы-даа чок, Аржаанныг-Хем аксынга алажы чөвүрээ чадырлыг, беш оолдарлыг Белендей кадай чурттап чораан чүвең иргин.
Ажы-төлү ажыл-чымыш-даа билбес, арыг-сарыг хүннү бадыр хөртүк хар кырлап, хөглеп ойнап хүнзээр турганнар. Идик-хевин харга илчиредир-мылчырадыр өттүрүп-өттүрүп, боражып алгаш чедип кээрге, иези хөөкүй аштаар, кургадыр мындыг чүвең иргин.
Авазы бир-ле чайын Аржаанныг-Хемден балык-байлаңнап чорааш, соокка алзып, аарый берип-тир эвеспе, Авазы багай чадырынга кел-ле бажын көдүрбейн чыдыпкан.

Болбаазын кускуннар

Тыва кырганнар кускуннарны дыка болбаазын куштар дээр. Ынчаарга кускуннар боттары үш улуг бөлүкке хуваажыр дижир. Кускуннарның дээрге ужуп чоруурундан оларның кайы хире билдилии билдинер дижир.
Кудай-дээрниң кускуннары бар. Олар дээрге дыка бедик ужуп чоруур болгаш, даады аңдарлып-дүңдерлип чоргулаарлар. Дээрниң аяс болурун кудай-дээрниң кускуннары бирде бедик ужары-биле, бирде аңдарлып ужары-биле көргүзерлер дижир.

БУУР БИЛЕ ДАЖЫРГАН

Буур биле Дажырган ийи маргышкан дээр.
Дажырган тура:
― Чайны узадыр херек, доора-карак39 биле мен чайын үнген чимистен кыжын чиир чемивис белеткеп алыр бис — дээн иргин.
Буур тургаш:
― Чок, чайын ымыраа-сээк көвей, изиг улуг. Чай шуут чок болза эки — деп-тир.
Дажыргандан:
― Кыш узун болза, дорзууңну хар долдур чааптарга, доора-карак сени таптыг доорай-дыр эвеспе — деп, мынчап кыжыраан.
Буур тургаш, дазыл мыйыстарлыг моң бажын бир чайгаш:

ДИЛГИ ЧҮГЕ КЫСКЫЛ АПАРГАНЫЛ?

Дилги эң-не баштай кара турган чүвең иргин. Бир-ле хүн ол күскелеп чорааш, ам эртен бак мезил-биле чаржыр деп бодап ап-тыр. Даартазында даң бажында Дилгижек хем кыдыынга маңнап келгеш:
― Бак мезил, бар сен бе? — деп айтырып-тыр.
Оозу тургаш, суг иштинден:
― Бар-ла мен — деп-тир.
Дилги тургаш:
― Даарта эртен бо хемни өрү чаржыр эвес бис бе — деп-тир.
Мезил чөпшээрежип каан. Дилги чоруй барган. Мезил ол хүн хемниң хамык мезилдерин эрик дургаар тургускулааш:

ДӨРТ АЛЫШКЫ

Шыяан ам, шаг шаанда төрээ-ле дөрт алышкы чурттап чораан чүве иргин. Эң улуун Шаашкак, оон бичезин Ары, оон бичезин Үзүт, хеймерин Сыгырга деп адаар чүве-дир. Дөрт алышкы хүнүн манаан, хүүрээн даянган чаңгыс кырган адалыг чүве иргин.
Алышкылар бир-ле эртен туруп кээрге, чөнүк адазы өлүп калган чыткан.
Алышкылар адазын канчаар хөөржүдер бис деп, чугаалажы-чугаалажы кээрге, ыяап-ла шырга сөөртүр бир шары, бир кижи, аъш-чем хайындырар от херек мындыг бооп-тур.

ИНЕК-СОКПА

Инек-Сокпа чоруп-тур. Бир-ле чылыг, ыржым эртен бора талга таалап удумзурап олурган. Калбак ногаан эзимден шокар Торга ужуп үнүп келгеш, ооң чоогунда дытты торуладыр соктай-ла берип-тир. Инек-Сокпа сырбаш дээш отту хонуп келген.
 
Долгандыр көрнүрге, шокар торга дыт соктап олуруп-тур. Инек-Сокпа хорадаанындан чулчургайы безин чымырткайнып келген иргин. Инек-Сокпа үгдегер чалгыннарын шагжок далдырады силгигилей каапкаш, эде олура шаап алгаш:
― Чүнү канчап олурарың ол?— деп, Торгадан айтырган.